Profile picture

Guangzhou, China


Zhongshan School of Medicine, SUN Yat-sen University